Nhảy đến nội dung

Để rút tiền của bạn:

Trên nền tảng web, vui lòng chọn phần Rút tiền:

Sau đó, chọn Yêu cầu mới> Chuyển khoản> Rút tiền

Thời gian xử lý yêu cầu rút tiền có thể thay đổi tùy theo phương thức thanh toán bạn đã chọn.

Chuyển khoản:

Xin lưu ý rằng, theo chính sách của công ty chúng tôi không được phép xử lý rút tiền vào tài khoản ngân hàng của bên thứ ba.

SWIFT là một mã riêng của từng ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch quốc tế, cho phép các ngân hàng xác định lẫn nhau.

IBAN là viết tắt của Số tài khoản ngân hàng quốc tế, có nghĩa là một số duy nhất xác định tài khoản khách hàng với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác.

Một số lý do khiến yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối:

Đôi khi, tài khoản ngân hàng đại lý và tài khoản quá cảnh được sử dụng để xử lý chuyển khoản ngân hàng.