Nhảy đến nội dung

Ứng dụng di động Libertex cho phép khách hàng đặt lệnh chờ để đóng giao dịch trực tiếp trên biểu đồ bằng cách đặt mức Chốt lời hoặc Cắt lỗ tại mức giá mong muốn.

Phòng Phân tích của Libertex tạo ra các ý tưởng giao dịch.

Tại bất kỳ thời điểm nào, mọi tài sản trên thị trường đều có 2 mức giá: