Nhảy đến nội dung

Do những thay đổi về điều kiện giao dịch kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, phương thức tính phí h

Trước tiên, cần lưu ý rằng yêu cầu ký quỹ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm trong các điều kiện giao dịch của MetaTrader.