Nhảy đến nội dung

Tăng khối lượng của một khoản đầu tư đang hiện hoạt

Để mua thêm cổ phiếu, bạn phải: chọn một khoản đầu tư đang hiện hoạt, nhấn nút "Mua thêm" và chọn số lượng cổ phiếu bạn muốn.

1

Sau đó bấm vào "Xác nhận giao dịch" để hoàn tất quá trình.

Khoản đầu tư của bạn sau đó sẽ được tăng lên theo số lượng cổ phiếu đã được chỉ định.

Giá mở khoản đầu tư của bạn sau đó sẽ thay đổi tương ứng. Giá mở khoản đầu tư sẽ thay đổi để đảm bảo bằng giá bình quân gia quyền của giá mở khoản đầu tư ban đầu và giá công cụ khi tăng số tiền đầu tư:

               https://lh3.googleusercontent.com/FBGmIqZ3rR4jqUwElKl78AoP30fAEGrQ38LHp2iAcfF1H5uHQOonbZMF0yWCJpU7FoutlYZjZsMBaZ1xwn7zOzBBOnppaMh6v4GE_4YVbtMVR5iI64hJIDqeTtxRC1CSTg-kKFB1

NewPrice là giá mở khoản đầu tư mới sau khi tăng số tiền đầu tư;

Inv (0) là số tiền đầu tư ban đầu.

Price(0) là giá mở giao dịch ban đầu của khoản đầu tư.

Inv là số tiền tăng lên.

Price là giá công cụ khi số tiền đầu tư được tăng lên.

Bạn có thấy nó hữu ích không?
Không
Phản hồi